Vedtægter

Vedtægter for Dansk Mountainbike Klub

§ 1
Foreningens navn er Dansk Mountainbike Klub, forkortet DMK. Klubbens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2
Foreningens formål er at udbringe kendskabet til mountainbike-sporten samt virke som inspirationskilde for personer med interesse for sporten.
Som medlem af Dansk Mountainbike klub forventes det at medlemmerne deltager og hjælper til ved arrangementer, med vedligeholdelse af de lokale spor, samt ved eventuelle løb der afholdes af Dansk Mountainbike Klub.

§ 3
Foreningen er medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og er undergivet dennes love og bestemmelser.

§ 4
Som aktive medlemmer kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 16 år.
Alle medlemmer over 16 år har stemmeret.

§ 5
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Kontingentet opkræves årsvis forud for alle medlemmer.

§ 6
Til gyldig udmeldelse undlades fornyelse af medlemskab i klubmodul

Alle kan indmelde sig ind i DMK via klubmodul. Indmeldelse sker ved oprettelse af profil i klubmodul og indbetaling af kontingent, der løber 1 år fra indbetalingsdato.

§ 7
Som medlem af Dansk Mountainbike Klub skal medlemmer der kører licensløb stille op for Dansk Mountainbike Klub, med mindre der køres for et privat eller regionalt DCU team. I dette tilfælde kan medlemmer af Dansk mountainbike Klub godt stille op for dette team. Dog kan medlemmer der stiller op for et privat eller regionalt DCU team til licensløb ikke køre deres daglige træning på MTB-licens holdet i DMK.

§ 8
Deltagelse i enduro træning og touring i klubben kan foregå på e-bike. Deltagelse i anden klubtræning eller -aktiviteter på e-cykel er kun tilladt efter forudgående kontakt til bestyrelsen, som tager stilling til, hvorvidt medlemmet kan deltage i den ønskede aktivitet.

§ 9
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold anledning hertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han/hun kan kræve at spørgsmålet om eksklusionen afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling.

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende krav på at få meddelelse herom senest tre døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom han/hun har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af foreningens vedtægter, jfr. § 18.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlings- beslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamling. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

§ 10
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år senest 3 måneder efter afslutning på regnskabsåret, indkaldes med mindst 1 måneds skriftligt varsel ved henvendelse til medlemmerne via e-mail.
Dagsordenen sendes via e-mail senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag, som ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år, der har været medlem af foreningen i de sidste tre måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 11
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
“1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af evt. indkomne forslag.
6. Valg af formand (ulige årstal).
7. Valg af kasserer (lige årstal).
8. Valg af øvrig bestyrelse på 6 medlemmer for to år. 3 medlemmer vælges på ulige årstal og tre medlemmer vælges på lige årstal. Hvis et medlem af bestyrelsen fratræder i midten af perioden, vælges der et nyt medlem for 1 år
9. Valg af en revisor og en revisorsuppleant for et år.
10. Eventuelt.”

§ 12
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jvf. dog § 9 og § 18.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal der på begæring fra et stemmeberettiget medlem foregå skriftlig afstemning, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer.

§13
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst ti stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsordenen gælder bestemmelserne i § 9.

§ 14
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne forhandlinger forpligter foreningen i henhold til lovene.

Bestyrelsen består af en formand og en kasserer, der vælges på den ordinære generalforsamling i henhold til dagsordenens bestemmelser, samt af en næstformand og to ordinære bestyrelsesmedlemmer, som konstituerer sig selv.

Genvalg kan finde sted.

§ 15
Bestyrelsen konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen, på et bestyrelsesmøde med næstformand.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formand eller næstformand, er til stede jf. dog § 9. Ved fravær af bestyrelsesmedlemmer kan tilstedeværende suppleanter indtræde i bestyrelsesmedlemmers sted med disses beføjelser.

I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

Over bestyrelsens forhandlinger føres bestyrelsesreferat.

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer.

I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formand, næstformand og kasserer i forening.

§ 16
Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.

Bestyrelsen skal inden d. 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.

Driftsregnskab og status fremlægges for foreningens medlemmer på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

Driftsregnskab og status kan rekvireres af foreningens medlemmer ved anmodning til kassereren otte dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse.

§ 17
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en kritisk revisor og en revisorsuppleant jf. § 11.

Revisoren skal hvert år inden den ordinære generalforsamling gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning.

Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 18
Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 19
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, båndlægges i fem år. Såfremt der indenfor denne periode tages initiativ til oprettelse af en ny klub med samme formål, tilfalder midlerne denne klub.

Efter båndlæggelsens udløb tilfalder midlerne DCU’s mtb-udvalg.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 25.11.1990

  • Revideret afskrift d. 26.11.1990
  • Revideret afskrift d. 14.12.2000
  • Revideret d. 16.01.2001
  • Revideret d. 15.01.2014
  • Revideret d. 19.02.2018
  • Revideret d. 26.01.2020